Các nguyên tắc cơ bản của năng lượng mặt trời đèn đường

Như tài nguyên của trái đất trở nên ngày càng khan hiếm, dựa trên năng lượng đầu tư của chi phí ngày càng cao, an toàn và ô nhiễm các rủi ro là ở khắp mọi nơi, các năng lượng mặt trời như một "vô tận" ngày càng chú ý đến an toàn, bảo vệ môi trường và năng lượng mới. Ngoài ra, với sự phát triển và tiến bộ của công nghệ năng lượng mặt trời quang điện, lợi dụng hai sản phẩm năng lượng mặt trời chiếu sáng trong bảo vệ môi trường và tiết kiệm, năng lượng mặt trời ánh sáng đường phố, Sân ánh sáng, ánh sáng cỏ và các ứng dụng khác đã dần dần hình thành quy mô, năng lượng mặt trời trong sự phát triển của đèn chiếu sáng đường đã được cải thiện. Tác giả trên năng lượng mặt trời đường ánh sáng của dự án kinh nghiệm để tham khảo.